Prihláška do autoškoly

a) som plne spôsobilý na právne úkony,
b) mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.

Typ kurzu
s lomítkom
bez medzier
podľa obč. preukazu!
bez IDD a medzier

Po odoslaní elektronickej prihlášky je aj potrebné prísť na otvorenie kurzu, kde vám dáme žiadosť o vodičské oprávnenie a podáme bližšie informácie!