Podmienky na prijatie do autoškoly

  • Byť plne spôsobilý na právne úkony.
  • Netrpieť, ani sa neliečiť zo zranenia alebo choroby, ktoré by bránili viesť motorové vozidlo.
  • Nemať odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. nemať zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
  • Nemať uloženú sankciu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. uložená sankcia už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahladená.
  • V prípade ukončenia svojej účasti v priebehu výcviku z vlastného podnetu, nahradenie autoškole náklady spojené s jeho prípravou a už vykonanou časťou výcviku.

Vy ešte nemáte vodičák? Skúste to s nami!

Máte záujem o vodičák alebo už ste naším žiakom? Prihláste sa!